Prawa autorskie

W niniejszym artykule przedstawione są regulacje prawne odnośnie materiałów zgromadzonych w serwisie.

§ 1

Definicje:

Komitet - Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 72 w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom, KRS: 0000108455, REGON: 670793059, NIP: 796-13-18-310,

Serwis - strona internetowa zabytkicmentarza.radom.pl, prowadzona przez Komitet,

Zakładka - podstrona Serwisu,

Administrator - członek Komitetu odpowiedzialny za edycję danych w Serwisie.

§ 2

Wszystkie materiały zgromadzone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.

§ 3

Wszystkie materiały zgromadzone w Serwisie stanowią własność lub są licencjonowane prze Komitet. Ponowne wykorzystanie, przetwarzanie, zmienianie, tworzenie utworów zależnych, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie udostępnionych materiałów, utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową jest zabroniona (© All Rights Reserved) za wyjątkiem przypadków opisanych w §4 pkt. 2 i 3

§ 4

1. Materiały zgromadzone w Serwisie mogą stanowić własność osób trzecich. Komitet zawiera odpowiednie porozumienia i posiada odpowiednie licencje na użycie tych materiałów.

2. Powtórne wykorzystanie materiałów jest dozwolone wyłącznie na wniosek zainteresowanego i możliwe po uzyskaniu zgody Komitetu. Osoba ubiegająca się o wykorzystanie materiałów, zgłasza prośbę udostępnienia licencji za pośrednictwem Administratora.

3. Niektóre Zakładki są objęte szczególnymi licencjami. Informacja o odmiennym licencjonowaniu materiałów znajduje się na końcu Zakładki przed stopką.

§ 5

Rodzaje stosowanych licencji:

 

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license